Neběhejte po úřadech. Povolení stavby vyřídíme za Vás!

Rozhodujete se pro výstavbu vlastního rodinného domu, rekonstrukci současného bydlení či pro jinou drobnou výstavbu (garáže, skladu apod.)? Je tedy důležité si uvědomit, že před vlastním započetím jakékoli větší stavby či stavební úpravy se musíte zúčastnit zdlouhavého a psychicky náročného úřednického „souboje“, jehož cílem je zisk úředního povolení Vámi zamýšlené stavební činnosti. Během tohoto úředního procesu získáváte písemné souhlasy jednotlivých orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, jež jsou dotčeny stavbou a tedy ze zákona účastníky daného řízení. Rozsah a náročnost celkového procesu vyřízení stavebního povolení a ohlášení stavby závisí na množství dotčených orgánů a tedy na lokalitě, typu a velikost stavby, resp. stavebních úprav.

Za dobu naší praxe jsme se přesvědčili, že stavební legislativa je velmi komplikovaná a není vhodné tento úřední proces podceňovat. Je-li stavebním úřadem zjištěno porušení platných právních předpisů ve smyslu započetí či dokončení stavby bez řádného úředního povolení, bývá stavebník úřadem vyzván k předložení dodatečného povolení stavby. Existuje-li důvod znemožňující vydání tohoto dodatečného povolení, může stavební úřad požadovat odstranění „černé stavby“, a to za náklady hrazené stavebníkem.

Nemáte čas ani chuť běhat po úřadech a vyřizovat stavební povolení a rádi byste tento čas věnovali něčemu smysluplnějšímu? Zadejte tento úkol nám a my ho za Vás rádi vyřídíme. Díky naší dlouholeté praxi máme zkušenosti s jednáním s úřady a s přesným postupem při získávání stavebního povolení.

Dokumenty, které budeme od Vás potřebovat pro získání stavebního povolení:

  • doklad o potvrzení vlastnického práva k pozemku či stavbě,
  • plnou moc opravňující nás k zastupování stavebníka,
  • projektovou dokumentaci stavby vyhotovenou oprávněnou osobou a ověřenou autorizovanou osobou. Tištěná dokumentace je předkládána ve dvou či třech ověřených stejnopisech. Třetí výtisk je vyžádán tehdy, je-li účastníkem stavebního řízení obec nemající vlastní stavební úřad (tento se nachází v jiné obci s pověřeným obecním úřadem).

Nemáte-li požadovanou stavební dokumentaci či Vaše dokumentace je neúplná, obraťte se na nás, rádi Vám vše vyhotovíme či příslušně doplníme.

Co vše jsme pro Vás schopni vyřídit?

  • Jednotlivá stanoviska od dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí,
  • vynětí zastavěných ploch ze zemědělského půdního fondu,
  • územní rozhodnutí,
  • ohlášení stavby,
  • stavební povolení,
  • změnu stavby před dokončením,
  • změnu v užívání stavby.

Cenu za vyřízení stavebního povolení nebo ohlášení stavby na Vámi definovanou stavbu či stavební úpravu Vám rádi připravíme na základě nezávazné poptávky.

vyřízení stavebního povolení a ohlášení stavby