Mějte přehled o financování a realizaci stavby!

Správně a přehledně vypracovaný výkaz výměr a položkový rozpočet stavby jsou důležitými podklady pro efektivní realizaci stavebního díla a pro kontrolu přiměřenosti nákladů vynaložených v průběhu výstavby.

Výkaz výměr

Výkaz výměr představuje konečný soupis stavebních dílů, materiálů a veškerých stavebních a montážních prací potřebných pro realizaci zamýšlené stavby. Tento soupis je vyhotovován na základě předložené projektové dokumentace stavby. Pro každou jednotlivou položku výkazu je nutné specifikovat její přesné množství, toto je vyjadřováno ve standardizovaných měrných jednotkách (m3, m2, kg, t, hod atd.). Proces zpracování výkazu výměr bývá časově a výpočetně velmi náročný. Vše ovšem nezávisí pouze na velikosti stavby a množství použitých technologií, ale taktéž se odvíjí od kvality a celkové přehlednosti poskytnuté projektové dokumentace.

Výkaz výměr se zpracovává v souladu s technologickým postupem výstavby za plného respektování návaznosti jednotlivých prací. Tímto se minimalizuje riziko případného opomenutí některé z konstrukcí či stavebních prací. Pracovní činnosti nejsou obvykle přímo čitelné či dohledatelné z projektové dokumentace. Vycházejí tedy ze zkušeností a procesních standardů obvyklých při realizaci stavebních děl.

Výkaz výměr je velice účinným nástrojem sloužícím investorovi pro kontrolu nákladů investovaných do výstavby stavebního díla. Spolu s výkazem výměr je obvykle vypracováván i položkový rozpočet stavby.

Položkový rozpočet

Položkový rozpočet přímo vychází z výkazu výměr. Každá položka výkazu je v rozpočtu doplněna o její jednotkovou cenu, tj. o cenu za jednu standardizovanou měrnou jednotku. Přepočtem jednotkových cen a množství jednotlivých položek (stavebních dílů, materiálů a prací) jsou stanoveny celkové odhadované náklady nutné k realizaci stavebního díla. Výše jednotkových cen je obvykle dána druhem a kvalitou použitých materiálů a technologií a lokálními podmínkami výstavby v místě realizace stavebního díla.

Položkový rozpočet dále také obsahuje rekapitulaci stavebních dílů a na tzv. krycím listu rozpočtu i údaje o stavebníkovi, dodavateli a investorovi stavby a souhrnnou cenu díla.

K čemu použijete výkaz výměr a položkový rozpočet stavby?

  • Pro výběrové řízení dodavatele stavby nebo stavebních úprav.
  • Jako podklad pro získání bankovního úvěru.
  • Pro kontrolu skutečně vynaložených nákladů na výstavbu.
  • Pro určení nákladů nutných pro demolici stávající stavby a revitalizaci stavebního pozemku.

Důležitým faktorem pro kvalitní zpracování výkazu výměr a položkového rozpočtu je správně a přehledně zpracovaná projektová dokumentace. Čím podrobněji bývá dokumentace zpracovaná, tím přesnější lze stanovit celkovou cenu za realizaci stavby.

 

Máte-li zájem o vypracování nezávazné cenové nabídky za provedení výkazu výměr nebo položkového rozpočtu, rádi Vám ji připravíme na základě Vámi zadaných požadavků.

Výkaz výměr a položkový rozpočet stavby