Kvalitně zpracovaná projektová dokumentace pro územní rozhodnutí za rozumnou cenu!

Kvalitně a přehledně vypracovaná projektová dokumentace je základem efektivní přípravy a úspěšné realizace každého stavebního díla. Dokumentace k územnímu řízení (DÚR) definuje účel stavby, její umístění a její napojení na technickou a dopravní infrastrukturu v místě výstavby. Slouží jako podklad k získání územního rozhodnutí či územnímu souhlasu vydávaného příslušným stavebním úřadem. Součástí dokumentace je mimo jiné řešení protipožárního zabezpečení stavby či řešení přípojek, elektroinstalací a zdravotně technických instalací. Rozsahem a podrobností dané výstupy neodpovídají obvykle propracovanější dokumentaci pro ohlášení stavby (DOS) či dokumentaci pro stavební povolení (DSP). Ve většině případů se jedná pouze o soubor zjednodušených výpočtů a posouzení. Jejich cílem je dokázat, že stavba je za daných podmínek proveditelná a je v souladu se všemi normami a prováděcími a právními předpisy. Z dokumentů musejí být jasně patrné přesné rozměry stavby, její osazení na pozemku či zajištění souladu výstavby s územním plánem. Stavba svým umístěním musí splňovat veškeré předepsané odstupy od sousedících staveb a místních ochranných pásem.

Součásti dokumentace pro územní rozhodnutí

 • Průvodní zpráva
 • Souhrnná technická zpráva
 • Situační výkresy
 • Charakteristické půdorysy
 • Charakteristické řezy
 • Základní pohledy

Další stupně projektové dokumentace

Veškerá projektová činnost musí býti prováděna v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), resp. vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále také „Vyhláška“). Dle účelu využití rozlišuje Vyhláška následující stupně projektové dokumentace:

 • Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR). Na základě této dokumentace je udělováno povolení k umístění stavby, vypracovává se na základě podmínek stanovených v příloze č. 1 Vyhlášky.
 • Dokumentace pro ohlášení stavby (DOS). Slouží v případě menších staveb, kdy není nutné získání stavební povolení, vypracovává se na základě podmínek stanovených dle přílohy č. 5 Vyhlášky.
 • Dokumentace pro stavební povolení (DSP). Slouží k získání stavebního povolení ke stavebnímu záměru, vypracovává se na základě podmínek stanovených dle přílohy č. 5 Vyhlášky.
 • Dokumentace pro zadání stavby (DZS). Slouží jako podklad pro výběrové řízení dodavatele stavby a stanovení ceny stavby.
 • Dokumentace pro provedení stavby (DPS). Slouží jako obecný podklad pro realizaci stavby bez ohledu na budoucího dodavatele stavby.
 • Realizační dokumentace stavby (RDS). Slouží jako podklad pro realizaci stavby, bývá vyhotovována dle požadavků a možností konkrétního dodavatele stavby na základě konkrétních zvolených řešení a zamýšlených technologií.
 • Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS). Zachycuje skutečný stav realizované stavby (pasportizace stavebního objektu).

Rozsah projektové dokumentace

Na rozsah projektové dokumentace lze pohlížet dvěma různými úhly pohledu. Obvykle je na základě požadavku zákazníka vyhotovována:

 • zjednodušená projektová dokumentace zpracovaná v minimálním rozsahu za účelem splnění veškerých legislativních požadavků určených stavebním zákonem pro získání povolení stavebního záměru,
 • podrobná projektová dokumentace splňující veškeré legislativní požadavky a sloužící jako detailní podklad při realizaci stavby (tzv. „jednostupňová dokumentace“).

Tvorba jednotlivých forem dokumentace se liší svojí časovou a finanční náročnosti. Podrobná projektová dokumentace přináší detailní řešení veškerých konstrukčních prvků stavby. K jejímu vypracování je nutná užší spolupráce projektanta se všemi příslušnými stavebními specialisty vyhotovujícími jednotlivá dílčí řešení.

 

Cenu za vyhotovení projektové dokumentace pro území rozhodnutí na Vámi definovanou stavbu či stavební úpravu Vám rádi připravíme na základě nezávazné poptávky.

Projektová dokumentace