Geodetická činnost ve výstavbě

Nedílnou součástí výstavby veškerých stavebních děl je spolupráce se zeměměřickými odborníky provádějícími přesné geodetické zaměření staveb a pozemků. Geodetické služby jsou požadovány v mnoha dílčích částech stavebního procesu.

Příprava stavebního pozemku

Je-li Vaším záměrem úprava stavebního pozemku, je vždy nutné si vyžádat geodetické zaměření veškerých zamýšlených změn vlastnických hranic (vyčlenění pozemku z většího celku, úprava průběhu stávajících hranic). Úředně oprávněný geodet v tomto případě vyhotovuje a potvrzuje dokument, jenž slouží jako poklad pro zápis daných změn do evidence katastru nemovitostí. Jedná se o:

  • geometrický plán pro rozdělení pozemku,
  • geometrický plán pro změnu hranice pozemku.

Podklad pro projekční práce

Disponujete-li plně připraveným stavebním pozemkem, nastává fáze získání podkladů pro projekční práce, tzn. zaměření a vyhotovení geodetického podkladu pod projekt. Pozemek a jeho blízké okolí jsou geodetem polohově a výškově zaměřeny tak, aby projektant mohl následně navrhovanou stavbu vhodně umístit do zájmového území a napojit ji na stávající inženýrské sítě.

V této fázi „výstavby“ je obvykle dále ověřováno, zdali vlastnické hranice odpovídají skutečným hranicím pozemku vyznačeným v terénu, resp. zdali jsou tyto hranice v katastru nemovitostí jasně definovány. Může nastat situace, že současné hranice Vašeho pozemku nemusí odpovídat hranicím evidovaným v „historické“ katastrální mapě. Nastalou situaci je nutné řešit, neboť navrhované stavba musí být na pozemek umístěna zcela jednoznačně. Stavební objekt musí splňovat veškeré předepsané odstupové vzdálenosti od jasně určených vlastnických hranic okolních pozemků. Geodetem je v tomto případě vytvářen geometrický plán pro upřesnění hranice pozemku. Vyřešením průběhu vlastnických hranic je možné předejít případným pozdějším sousedským sporům a dalším komplikacím při kolaudaci stavby.

Realizace stavby v terénu

Po vytvoření projektové dokumentace a získání příslušného stavebního povolení je nezbytné provést geodetické vytyčení stavby. Stavbu je nutné na pozemek usadit takovým způsobem, aby byly přesně zachovány její navrhované rozměry a byly dodrženy veškeré místní regulativy předepisující její umístění. Musejí být dodrženy veškeré nutné odstupové vzdáleností od uliční čáry či sousedních objektů. Polohové a výškové usazení stavby může býti mimo jiné vyznačeno i pomocí stavebních laviček. Průběh vytyčení je zaznamenáván do vytyčovacího výkresu, jenž je součástí dokumentace nutné pro kolaudační řízení.

Zaměření realizované stavby

Součástí dokumentace pro kolaudační řízení je geometrický plán pro vyznačení obvodu budovy. Zaměření nové budovy a vyhotovení geometrického plánu bývá obvykle prováděno již po dokončení hrubé stavby. Tímto je možno předejít případnému časovému prodlení před plánovanou kolaudací. Důvodem zpoždění jsou časové lhůty vyžadované katastrálním úřadem pro ověření způsobilosti geometrického plánu pro jeho zápis do katastru nemovitostí.

Další geodetické služby

Geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku. Tento dokument je využíván jako podklad pro zápis věcného břemene do evidence katastru nemovitostí. Obvykle se jedná o věcné břemeno chůze a jízdy pro zpřístupnění pozemku, věcné břemeno pro zpřístupnění inženýrských sítí apod.

Dokumentace skutečného provedení stavby v podobě:

  • zaměření vodovodních, kanalizačních, plynovodních přípojek, vyhotovení daných dokumentací a získání souhlasných stanovisek o předání od správců těchto sítí,
  • vyhotovení a předání dokumentace pro IPR Praha (Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy), která je podkladem pro aktualizaci Digitální technické mapy Prahy,
  • zpracování prostorového digitálního modelu stavby kombinací klasických geodetických měření s metodami laserového skenování.

Máte-li zájem o vypracování nezávazné cenové nabídky za geodetické zaměření staveb a pozemků, rádi Vám ji připravíme na základě Vámi zadaných požadavků.

Geodetické zaměření staveb a pozemků