Kvalitně zpracovaná prováděcí - realizační dokumentace stavby za rozumnou cenu!

Kvalitně a přehledně vypracovaná projektová dokumentace je základem efektivní přípravy a úspěšné realizace každého stavebního díla.

Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Dokumentace pro provedení stavby (DPS) je určitým obecným podkladem využívaným při vlastní realizaci stavebního díla. Obsahuje podrobný popis konstrukčních prvků a charakteristik stavby tak, aby tato mohla být v přiměřeném čase správně a kvalitně realizována. Podrobně charakterizuje veškeré navržené materiály, technologie a specifické detaily stavby tak, aby při výstavbě bylo zřejmé, jak která část stavby bude vypadat a jak bude provedena. Jedná se o detailní výstup vyhotovovaný na základě spolupráce projektanta se všemi projektovými specialisty (zdravotně technické instalace, vytápění, elektroinstalace, plynofikace, požární bezpečnost stavby apod.). Obvykle je vytvářen rozpracováním stávající dokumentace pro stavební povolení (DSP) či ohlášení stavby (DOS).

Dokumentace pro provedení stavby slouží jako podklad pro stavební dozor, který má možnost na základě jejího posouzení detailně kontrolovat kvalitu a správnost provedení stavebních prací. Často bývá podkladem pro vypracování zadávací dokumentace užívané při výběru dodavatele stavby (DZS).

Součásti dokumentace pro provedení stavby

 • Průvodní zpráva
 • Souhrnná technická zpráva
 • Situační výkresy
 • Architektonicko-stavební řešení
 • Stavebně konstrukční řešení
 • Požárně bezpečnostní řešení
 • Zdravotně technické instalace
 • Vytápění
 • Elektroinstalace, hromosvod

Realizační dokumentace stavby (RDS)

Realizační dokumentace stavby je obdobou výše uváděné dokumentace pro provedení stavby. Dané výstupy se liší pouze ve volbě navržených materiálu, technologií a konkrétních řešení. Na rozdíl od dokumentace pro provedení stavby, která pracuje s obecně dostupnými materiály a technologiemi realizovatelnými jakýmkoli běžným dodavatelem stavby, je realizační dokumentace vytvářena „na míru“ dle konkrétních možností a požadavků určitého dodavatele stavby. Realizační dokumentace je tedy vyhotovována v případě, kdy investor si již před vlastním návrhem stavby zvolí jejího konkrétního dodavatele (např. stavební firmu) používajícího určité stavební postupy, materiály a technologie.

Další stupně projektové dokumentace

Veškerá projektová činnost musí býti prováděna v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), resp. vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále také „Vyhláška“). Dle účelu využití rozlišuje Vyhláška následující stupně projektové dokumentace:

 • Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR). Na základě této dokumentace je udělováno povolení k umístění stavby, vypracovává se na základě podmínek stanovených v příloze č. 1 Vyhlášky.
 • Dokumentace pro ohlášení stavby (DOS). Slouží v případě menších staveb, kdy není nutné získání stavební povolení, vypracovává se na základě podmínek stanovených dle přílohy č. 5 Vyhlášky.
 • Dokumentace pro stavební povolení (DSP). Slouží k získání stavebního povolení ke stavebnímu záměru, vypracovává se na základě podmínek stanovených dle přílohy č. 5 Vyhlášky.
 • Dokumentace pro zadání stavby (DZS). Slouží jako podklad pro výběrové řízení dodavatele stavby a stanovení ceny stavby.
 • Dokumentace pro provedení stavby (DPS). Slouží jako obecný podklad pro realizaci stavby bez ohledu na budoucího dodavatele stavby.
 • Realizační dokumentace stavby (RDS). Slouží jako podklad pro realizaci stavby, bývá vyhotovována dle požadavků a možností konkrétního dodavatele stavby na základě konkrétních zvolených řešení a zamýšlených technologií.
 • Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS). Zachycuje skutečný stav realizované stavby (pasportizace stavebního objektu).

Rozsah projektové dokumentace

Na rozsah projektové dokumentace lze pohlížet dvěma různými úhly pohledu. Obvykle je na základě požadavku zákazníka vyhotovována:

 • zjednodušená projektová dokumentace zpracovaná v minimálním rozsahu za účelem splnění veškerých legislativních požadavků určených stavebním zákonem pro získání povolení stavebního záměru,
 • podrobná projektová dokumentace splňující veškeré legislativní požadavky a sloužící jako detailní podklad při realizaci stavby (tzv. „jednostupňová dokumentace“).

Tvorba jednotlivých forem dokumentace se liší svojí časovou a finanční náročnosti. Podrobná projektová dokumentace přináší detailní řešení veškerých konstrukčních prvků stavby. K jejímu vypracování je nutná užší spolupráce projektanta se všemi příslušnými stavebními specialisty vyhotovujícími jednotlivá dílčí řešení.

 

Cenu za vyhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby či realizační dokumentaci stavby na Vámi definovanou stavbu či stavební úpravu Vám rádi připravíme na základě nezávazné poptávky.

Projektová dokumentace