Zaměření a zdokumentování stávajících stavebních objektů.

Co je pasportizace stavebních objektů?

Pasportizací se rozumí proces popisování a dokumentace skutečného stavu věcí. V našem případě se jedná o popis pozemků, budov, inženýrských sítí či jiných stávajících stavebních objektů. Tyto jsou popisovány formou výkresů v papírové či elektronické podobě. Pasportizace stavebních objektů či pasportizace budov je i označením procesu převodu stávající „historické“ papírové stavební dokumentace do v současnosti snadno archivované elektronické podoby.

Co je pasport?

Pasportem se obecně nazývá jakýkoli výstup pasportizačního procesu. Jedná-li se o pasportizaci stavby, je tímto výstupem tzv. zjednodušená stavební dokumentace. Tato většinou vzniká zjednodušeným zaměřením základních rozměrů stavby a jejich přenesením do vznikajících výkresů. Rozměr a tvar prostorově členitějších či rozměrnějších objektů bývají zaznamenávány i formou prostorového digitálního modelu vzniklého na základě geodetického zaměření či aplikací metod laserového skenování.

K čemu pasport potřebujete?

  • Nemáte-li k dispozici dokumentaci stavby či dochovaná dokumentace neodpovídá současnému stavu stavby.
  • Při plánované rekonstrukci stavby jako podklad pro zpracování projektové dokumentace pro stavební úřad.
  • Jako podklad pro vyhotovení průkazu energetické náročnosti budovy (PENB).

Jaké jsou možnosti?

  • Překreslení stávající papírové dokumentace dodané investorem nebo získané z archivu stavebního úřadu. Možnost porovnání se skutečným stavem stavby na základě provedeného místního šetření a případné doplnění dokumentace.
  • Kompletní zaměření skutečného stavu stavby, tvorba nové zjednodušené stavební dokumentace.
  • Kompletní zaměření skutečného stavu stavby, tvorba prostorového digitálního modelu.

Jaký dostanu výstup?

Základním výstupem pasportizace stavby jsou charakteristické půdorysy, řezy a pohledy v papírové a digitální formě, kterou můžete použít pro další zpracování, např. pro budoucí rekonstrukci. Speciální formou výstupu je digitální model stavby.

Máte-li zájem o vypracování nezávazné cenové nabídky za provedení pasportizace, rádi Vám ji připravíme na základě Vámi zadaných požadavků.

Pasportizace stavebních objektů